پرسشنامه رضایت مشتری – لوید و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه رضایت مشتری – لوید و همکاران (۲۰۱۴)

رضایت عبارت است ازارزیابی خرید در نقطه فروش ازمحصولات یاخدمات بادرنظرگرفتن انتظارات است. مشتریانی که از سازمان رضایت دارند، تجربیات مثبت خود را به دیگران منتقل میکنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ [...]
پرسشنامه رایگان رضایت مشتری – بولحسنی (۱۳۹۴)

پرسشنامه رایگان رضایت مشتری – بولحسنی (۱۳۹۴)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بولحسنی (1394) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]
پرسشنامه رضایت مشتری – اورث و گرین (۲۰۰۹)

پرسشنامه رضایت مشتری – اورث و گرین (۲۰۰۹)

مطابق با اصول بازاریابی، رضایت مشتری آغازکننده ارتباط بین خریدار و فروشنده است. در ارتباطات درازمدت کیفیت ارتباطات درک شده و رضایت با یکدیگر ادغام می شوند و تشکیل رضایت ارتباط مند را می دهند. [...]
پرسشنامه رضایت مشتری – چن و چن (۲۰۱۷)

پرسشنامه رضایت مشتری – چن و چن (۲۰۱۷)

مطابق با اصول بازاریابی، رضایت مشتری آغازکننده ارتباط بین خریدار و فروشنده است. در ارتباطات درازمدت کیفیت ارتباطات درک شده و رضایت با یکدیگر ادغام می شوند و تشکیل رضایت ارتباط مند را می دهند. [...]
پرسشنامه رضایت مشتری – مگنوس (۱۹۹۸)

پرسشنامه رضایت مشتری – مگنوس (۱۹۹۸)

رضايت مشتریان: رضايت مشتري نتيجه‌اي است که از مقايسه پيش از خريد مشتري، از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعي ادراک شده و هزينه پرداخت شده به دست مي‌آيد (کارو و ساچ، 2013). رضایت مندی مشتری احساس [...]
پرسشنامه رضایت مشتری – چنگ و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه رضایت مشتری – چنگ و همکاران (۲۰۱۱)

رضایت مشتری به عنوان قضاوت ذهنی تجربه های مصرف کننده در مقایسه با انتظاراتش ادراک می شود که این مفهوم به شیوه های مختلف تعریف می شود. برای مثال سالمون می گوید رضایت احساس کلی یا طرز فکری که فرد [...]
پرسشنامه رضایت مشتری – فورنل و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه رضایت مشتری – فورنل و همکاران (۱۹۹۶)

رضایت مشتری به عنوان قضاوت ذهنی تجربه های مصرف کننده در مقایسه با انتظاراتش ادراک می شود که این مفهوم به شیوه های مختلف تعریف می شود. برای مثال سالمون می گوید رضایت احساس کلی یا طرز فکری که فرد [...]
پرسشنامه رضایت مشتری – کویلهو و هنسیلر (۲۰۱۲)

پرسشنامه رضایت مشتری – کویلهو و هنسیلر (۲۰۱۲)

رضایت مشتری به عنوان قضاوت ذهنی تجربه های مصرف کننده در مقایسه با انتظاراتش ادراک می شود که این مفهوم به شیوه های مختلف تعریف می شود. برای مثال سالمون می گوید رضایت احساس کلی یا طرز فکری که فرد [...]
پرسشنامه رضایت مشتری – کو و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه رضایت مشتری – کو و همکاران (۲۰۰۹)

رضایت مشتری به عنوان قضاوت ذهنی تجربه های مصرف کننده در مقایسه با انتظاراتش ادراک می شود که این مفهوم به شیوه های مختلف تعریف می شود. برای مثال سالمون می گوید رضایت احساس کلی یا طرز فکری که فرد [...]