پرسشنامه بررسی رضایت نسبت به پرداخت سازمانی

پرسشنامه بررسی رضایت نسبت به پرداخت سازمانی

به منظور بررسی رضایت نسبت به پرداخت های سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه می‌باشد که از منبع معتبر عمر و اوگنی (2006) استخراج شده‌اند.