پرسشنامه عملکرد مشتریان – اروانه (۱۳۹۵)

پرسشنامه عملکرد مشتریان – اروانه (۱۳۹۵)

عملکرد مشتریان: عملکرد مشتری ترسیم یک تفکر و تصویر روشن از نیازها و خواسته های متنوع مشتریان است که از طریق ارتباط با مشتریان افزایش می یابد و به طور خلاصه شامل جذب مشتریان جدید، حفظ مشتریان [...]
پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی – گیلبرت (۲۰۰۰)

پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی – گیلبرت (۲۰۰۰)

به منظور سنجش میزان رضایت مشتریان داخلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه و 2 خرده مقیاس خدمات شخصی و صلاحیت فنی می‌باشد که از پژوهش معتبر گیلبرت [...]