رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان

رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان

به منظور بررسی میزان تمایل مشتریان به خرید از شرکت هایی که به صورت اخلاقی رفتار می کنند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه می‌باشد که از منبع معتبر [...]