پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی – هیل (۲۰۰۲)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی – هیل (۲۰۰۲)

رفتار شهروندي سازماني: عبارت است از رفتاري فردي و داوطلبانه، كه مستقيماً به وسيله سيستم هاي رسمي پاداش در سازمان طراحي نشده است، اما با اين وجود باعث ارتقاي اثر بخشي و كارايي عملكرد سازمان مي [...]
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان – ویگودا و همکاران (۲۰۰۷) – ۲۳ گویه ای

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان – ویگودا و همکاران (۲۰۰۷) – ۲۳ گویه ای

پژوهشگران رفتار شهروند سازمانی در سطح گروه را به عنوان یک ویژگی متمایز در فعالیت گروه تعریف می‌کنند که مبتنی بر تعامل بین اعضای گروه است (بومر و همکاران، 2007؛ ایهرهارت، 2004). گروه آنگاه میتواند [...]