پرسشنامه ساختار سازمانی – بوکاریا (۲۰۰۶)

پرسشنامه ساختار سازمانی – بوکاریا (۲۰۰۶)

به منظور بررسی ابعاد ساختار سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه و ابعاد تمرکز، رسمیت و پیچیدگی می‌باشد که از پژوهش معتبر بوکاریا (2006) استخراج [...]
پرسشنامه رایگان ساختار سازمانی بیگلری (۱۳۸۷)

پرسشنامه رایگان ساختار سازمانی بیگلری (۱۳۸۷)

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟ ما ساختار را به عنوان [...]
پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

به منظور بررسی ابعاد ساختار سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد که این پرسشنامه دارای 14 گویه و ابعاد رسمیت، تمرکز و سلسله مراتب اختیار می باشد.
پرسشنامه ساختار سازمانی

پرسشنامه ساختار سازمانی

ساختار سازماني به تعريف سه رکن اصلي اشاره مي‌کند؛ اولاً تعيين‌کننده‌ي روابط رسمي گزارش‌دهي، سطوح سلسله مراتب اداري و حيطه‌ي کنترل مديران در سازمان است؛ ثانياً نشان‌دهنده‌ي گروه‌بندي دواير در کل [...]