پرسشنامه سنجش بار مراقبتی (مراقبت از بیمار)

پرسشنامه سنجش بار مراقبتی (مراقبت از بیمار)

پرسشنامه سنجش بار مراقبتی زاریت و همکاران (1980) شامل 22 سوال در مورد بار مراقبتی است که در اثر مراقبت از یک بیمار بر روی فرد مراقبت دهنده تحمیل می شود. این پرسشنامه در سال 1980 توسط زاریت و [...]