پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

به منظور سنجش تصویر برند شرکت های خصوصی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 23 گویه و دارای ابعاد برند، خدمات، مناسب بودن، کیفیت، تنّوع/انتخاب و جوّ می‌باشد که [...]