بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

به منظور بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه و دارای ابعاد تعهد، رضایت، همکاری، وابستگی و اعتماد می‌باشد که از [...]
پرسشنامه بررسی موانع صادرات

پرسشنامه بررسی موانع صادرات

به منظور بررسی موانع موجود در صادرات کالا می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه می‌باشد که از منبع معتبر ازی داسیلوا و داروچا (2001) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی مسائل مربوط به صادرات

پرسشنامه بررسی مسائل مربوط به صادرات

به منظور بررسی مسائل مربوط به صادرات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 9 گویه می‌باشد که از منبع معتبر سورنسن و باتسی (2002) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادر کنندگان

پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادر کنندگان

به منظور بررسی میزان اهمیت ویژگی خدمات ارائه شده به صادرکنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 27 گویه و دارای ابعاد ویژگی های کلی، ویژگی های [...]
پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

به منظور بررسی میزان استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و دارای ابعاد استفاده مفهومی/ابزاری، استفاده نمادین و دانش [...]