پرسشنامه ادراک برابری سازمانی – استرون (۱۳۷۵)

پرسشنامه ادراک برابری سازمانی – استرون (۱۳۷۵)

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک برابری سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد حقوق، کار و محیط کاری، احترام و توجه سازمانی و عدالت رویه ای [...]
پرسشنامه عدالت سازمانی – رگو و کانها (۲۰۰۶)

پرسشنامه عدالت سازمانی – رگو و کانها (۲۰۰۶)

به منظور سنجش میزان عدالت سازمانی ادراک شده در کارکنان سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 17 گویه و ابعاد عدالت توزیع در پاداش، عدالت توزیع در وظایف، [...]
پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳)

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳)

به منظور سنجش عدالت سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای می‌باشد که از پژوهش معتبر نیهوف و [...]