مقیاس برابری/عدم برابری در روابط زناشویی (E/I)

مقیاس برابری/عدم برابری در روابط زناشویی (E/I)

به منظور سنجش برابری در روابط زناشویی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر تراپمن و همکاران (1981) استخراج شده‌اند.