پرسشنامه بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی

پرسشنامه بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی

به منظور بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه و ابعاد نگرش و عملکرد می‌باشد که [...]
پرسشنامه عملکرد مالی – یانگ و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه عملکرد مالی – یانگ و همکاران (۲۰۱۱)

به منظور بررسی عملکرد بازار شرکت می توان از پرسشنامه یانگ و همکاران (2011) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می باشد. از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمة یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به [...]