پرسشنامه جانشین پروری – هوران (۲۰۰۷)

پرسشنامه جانشین پروری – هوران (۲۰۰۷)

جانشین پروری: کارتا (1992) جانشین پروری را فرآیندی تلقی می کند که از طریق آن کارکنان مستعد برای گرفتن مسئولیت های مدیریتی رده بالا و کلیدی هر سازمان از میان افراد واجد شرایط و توانمند برگزیده می [...]
پرسشنامه عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک – رحمتی (۱۳۹۳)

پرسشنامه عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک – رحمتی (۱۳۹۳)

امروزه نفوذ فناوري اﻃﻼﻋﺎت در فرايندﻫﺎ و نظام هاي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪي را باﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ الكترونيكي ايجاد كرده است. از سوي ديگر سازمان ها بايد شرايطي را فراهم كنند تا خلاقيت [...]
پرسشنامه تحلیل نقاط قوت بازاریابی

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت بازاریابی

به منظور تحلیل نقاط قوت در بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 41 گویه و دارای ابعاد عوامل بازاریابی، عوامل مالی و عوامل سازمانی می‌باشد که از منبع [...]