پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلش – فرم ۴ سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلش – فرم ۴ سوالی

به منظور سنجش فرسودگی شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه و دو بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت می‌باشد که از پژوهش‌ ماسلش و جکسون (1981) استخراج [...]
پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش – فرم ۱۸ و ۲۲ سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش – فرم ۱۸ و ۲۲ سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی برای معلمان که آن را مسلش (1991)، تهیه کرده است و توسط عزیزی و همکاران در ایران هنجاریابی شده شامل 22 عبارت و سه خرده مقیاس فرسودگی هیجانی، شخصیت زدایی و نقصان تحقق شخصی [...]
پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ – فرم ۲۵ سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ – فرم ۲۵ سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جكسون (MBI) دارای 25 سوال است و 4 عامل خستگی هیجانی، احساس کفایت شخصی، مسخ شخصیت، درگیری شغلی را مورد اندازه گیری قرار می دهد. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در [...]
پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

فرسودگی شغلی در حقیقت آن نوع از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا استرس های مربوط به شغل و محیط کار توام شده است. و یا با محرکهای تنش زایی مانند داشتن مراجعان پیش از حد در یک زمان، نداشتن [...]
پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش – فرم ۱۰ سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش – فرم ۱۰ سوالی

يكي از عمده ترين مسائل شغلي كه معمولاً به شكل واكنش در برابر فشارهاي شغلي و سازماني در ميان كاركنان خدمات انساني ديده مي شود، پديده فرسودگي شغلي است. فرسودگي شغلي كاهش قدرت سازگاري فرد با عوامل [...]