پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی -۱۳ گویه ای

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی -۱۳ گویه ای

حس انسجام به‌منزلۀ مکانیزمی فراگیر تعبیر می‌شود که افراد را در مقابله با عوامل استرس‌زای زندگیشان کمک می‌کند. حس انسجام با بهزیستی و تنش روانشناختی مرتبط است؛ زیرا افراد با حس انسجام قوی دنیا را [...]