بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری

بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری

به منظور بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر جیلیس و همکاران (1998) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی ویژگی های فروشنده حرفه ای

پرسشنامه بررسی ویژگی های فروشنده حرفه ای

به منظور بررسی ویژگی های یک فروشنده حرفه ای می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه می‌باشد که از کتاب اورتون (2007) استخراج شده‌اند.