پرسشنامه شخصیت تاریک – جانسون و وبستر (۲۰۱۰)

پرسشنامه شخصیت تاریک – جانسون و وبستر (۲۰۱۰)

مقیاس ۱۲ گویه ای شخصیت تاریک جانسون و وبستر (۲۰۱۰) سه خرده مقیاس فریبگر، خودشیفته و جامعه ستیزی را در یک طیف لیکرت از شديدآً مخالف = ۱ تا شدیدا موافق = ۹ ارزیابی می کند. روایی و پایایی این [...]