پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

به منظور بررسی میزان تأثیر عوامل فرهنگی در برقراری ارتباط با بازارهای کشورهای خارجی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه می‌باشد که از منبع معتبر سوییفت [...]