پرسشنامه قصد خرید مشتریان

پرسشنامه قصد خرید مشتریان

گرايش متخصصان بازاريابي به مقوله قصد خريد از ارتباط آن با رفتار خريد ناشي ميشود. فيشبين و آجزن (1975) ادعا كردند كه بهترين پيش بيني در مورد رفتار فردي، يك ارزيابي از قصد فرد براي انجام يك رفتار [...]
رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان

رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان

به منظور بررسی میزان تمایل مشتریان به خرید از شرکت هایی که به صورت اخلاقی رفتار می کنند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه می‌باشد که از منبع معتبر [...]