پرسشنامه بررسی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در رستوران های ارائه دهنده غذاهای آماده

پرسشنامه بررسی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در رستوران های ارائه دهنده غذاهای آماده

به منظور بررسی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در رستوران هایی که غذاهای آماده ارائه می کنند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و دارای ابعاد ارزش [...]