پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی – نجاتی (۱۳۹۳)

پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی – نجاتی (۱۳۹۳)

بازاریابی حسی: بازاریابی حسی در مورد چگونگی برانگیختن احساسات مخاطبان برای افزایش رغبت در آنان به خرید یک خدمت یا محصول است. امروزه احساسات نقش مهمی در بازاریابی دارد. در واقع هر محصول باید دارای [...]
پرسشنامه بازاریابی گردشگری – سنگابی (۱۳۹۳)

پرسشنامه بازاریابی گردشگری – سنگابی (۱۳۹۳)

بازاریابی گردشگری به کارگیری مفاهیم مناسب بازاریابی در راستای جذب توریسم و گردشگر در یک منطقه را بازاریابی گردشگری می گویند. بازاریابی گردشگری همجنین به فرایندی اطلاق می شود که طی آن برنامه ریزی، [...]
پرسشنامه شواهد برند – آن و همکاران (۲۰۱۶)

پرسشنامه شواهد برند – آن و همکاران (۲۰۱۶)

شواهد برند: در برندسازی خدمات، شواهد برند به مجموعه ای از عوامل گفته می شود که هم در مرحله قبل از خرید و هم در مرحله مصرف توسط مصرف کننده تجربه می شود. شواهد برند همه ابعاد برند خدماتی است که بر [...]