پرسشنامه بلوغ سازمانی – کورتیس (۲۰۰۳)

پرسشنامه بلوغ سازمانی – کورتیس (۲۰۰۳)

بلوغ سازمانی، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلند مدت و نتیجه تداوم و رضایت ذی نفعان سازمان در طول زمان است. بلوغ سازمانی میسر نخواهد شد، مگر آنکه سازمان بتواند تغییرات محیطی خود را شناسایی نماید [...]
مقیاس طرد در محیط کار – هیتلان و نوئل (۲۰۰۹)

مقیاس طرد در محیط کار – هیتلان و نوئل (۲۰۰۹)

ﻓﺮﯾﺲ، ﺑﺮاون، ﺑﺮي و ﻟﯿﺎن (2008) ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺟﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮد ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره ﺑﻪ اﯾﻦ [...]
پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در مورد محیط کار

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در مورد محیط کار

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش کارکنان در مورد محیط کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کانتور و ویسبرگ (2002) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان

پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان

به منظور سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان از سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 28 گویه بوده و دارای ابعاد عوامل مؤثر برترک خدمت کارکنان، مافوق، [...]