پرسشنامه بلوغ سازمانی – افشار (۱۳۹۴)

پرسشنامه بلوغ سازمانی – افشار (۱۳۹۴)

بلوغ سازمانی: به تازگی مفهومی جدید در مبانی نظری مدیریت مطرح شده است که از آن به بلوغ سازمانی یاد می‌کنند. بلوغ سازمانی بسان خط‌کشی است که اقدامات و فرآیند‌های سازمانی را سنجیده و در سطوح مختلف [...]
پرسشنامه مدیریت دانش – چن و هانگ (۲۰۰۹)

پرسشنامه مدیریت دانش – چن و هانگ (۲۰۰۹)

مدیریت دانش: گلوت و ترزویسکی (2004) مدیریت دانش را رسمیت دسترسی به تجربه، دانش و تخصص که قابلیت ها و توانایی های جدیدی را ایجاد می کند، نوآوری را تشویق کرده و ارزش مشتری را افزایش می دهد، تعریف [...]
پرسشنامه مدیریت دانش – سالیاس و جونز (۲۰۱۳)

پرسشنامه مدیریت دانش – سالیاس و جونز (۲۰۱۳)

مدیریت دانش: راهبردها و فرآیندهایی هستندکه قادرند تولید و جریان دانش را به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران درکل سازمان به وجود آورند، در حقیقت فرآیندی گسترده است که [...]
پرسشنامه مدیریت دانش – لیائو و وو (۲۰۱۳)

پرسشنامه مدیریت دانش – لیائو و وو (۲۰۱۳)

مدیریت دانش: تعریف مدیریت دانش کار آسانی نیست. نویسندگان مختلف از دیدگاه های مختلف و با رویکرد های متفاوت به تعریف مدیریت دانش پرداخته‌اند. از دیدگاه رابیتز مدیریت دانش، شامل همه‌ی روش هایی است [...]
پرسشنامه مدیریت دانش – نیر (۱۳۸۹)

پرسشنامه مدیریت دانش – نیر (۱۳۸۹)

مدیریت دانش: مدیریتی است آگاهانه و فعال در ایجاد‌، انتشار و استفاده از دانش برای رسیدن به اهداف استراتژیک. شرکت ها و سازمان هایی که امروزه از برتری دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره مند اند‌ ، [...]
پرسشنامه مدیریت دانش – چن و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه مدیریت دانش – چن و همکاران (۲۰۱۰)

مدیریت دانش: مدیریتی است آگاهانه و فعال در ایجاد‌، انتشار و استفاده از دانش برای رسیدن به اهداف استراتژیک. شرکت ها و سازمان هایی که امروزه از برتری دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره مند اند‌، [...]
پرسشنامه مدیریت دانش – یانگ (۲۰۱۱)

پرسشنامه مدیریت دانش – یانگ (۲۰۱۱)

مدیریت دانش: تعریف مدیریت دانش کار آسانی نیست. نویسندگان مختلف از دیدگاه های مختلف و با رویکرد های متفاوت به تعریف مدیریت دانش پرداخته‌اند. از دیدگاه رابیتز مدیریت دانش، شامل همه‌ی روش هایی است [...]
پرسشنامه مدیریت دانش – زاک و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه مدیریت دانش – زاک و همکاران (۲۰۰۹)

مدیریت دانش: تعریف مدیریت دانش کار آسانی نیست. نویسندگان مختلف از دیدگاه های مختلف و با رویکرد های متفاوت به تعریف مدیریت دانش پرداخته‌اند.از دیدگاه رابیتز مدیریت دانش، شامل همه‌ی روش هایی است که [...]
پرسشنامه مدیریت دانش – گلد و همکاران (۲۰۰۱)

پرسشنامه مدیریت دانش – گلد و همکاران (۲۰۰۱)

مدیریت دانش: اسنودن مدیریت دانش را شناسایی، بهینه سازی و مدیریت فعال سرمایه فکری معرفی می کند. این دانش می تواند دانش صریحی باشد که در دست ساخته های انسان ها وجود دارد یا به شکل ضمنی در اختیار [...]