پرسشنامه مدیریت زمان – کوئین و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه مدیریت زمان – کوئین و همکاران (۱۹۹۶)

بروكز (1981 به نقل از حافظی و همکاران، 1390) مديريت زمان را به معناى مديريت بر خود و فعاليتها در رابطه با زمان مى داند. همچنين طبق گفته آرنولد و پولیچ (2004) مديريت زمان بهترين نحوه استفاده از [...]
پرسشنامه بهره وری فردی – نساجیان مقدم (۱۳۹۴)

پرسشنامه بهره وری فردی – نساجیان مقدم (۱۳۹۴)

بهره وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی و تمهیدات به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مشتریان. بهره وری فردی نیروی انسانی عبارت است از: [...]
پرسشنامه فنون مدیریت زمان

پرسشنامه فنون مدیریت زمان

به منظور بررسی ایده‌هایی که می‌تواند جهت بهبود مهارت‌های مدیریت زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 68 گویه بوده و دارای ابعاد [...]