پرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی – آدکلا (۲۰۱۱)

پرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی – آدکلا (۲۰۱۱)

هال و همکاران (1986 به نقل از به نقل از قاسم زاده، 1397) یک مسیر شغلی را به عنوان فرآیند مادام العمری که از سلسله مراتبی از فعالیت ها، نگرش ها و رفتارهای مرتبط تشکیل شده و در طول زندگی کاری فرد [...]
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی

به منظور بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 15 گویه بوده و دارای ابعاد رضایت از مسیر شغلی، نگرش های مدیریت و حمایت مدیریت [...]