پرسشنامه رضایت زوج ها – افروز (۱۳۸۷)

پرسشنامه رضایت زوج ها – افروز (۱۳۸۷)

به منظور سنجش رضایت زوج ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 110 گویه و ابعاد مطلوب اندیشی همسران، رضایت زناشویی، رفتارهای شخصی، رفتارهای ارتباطی و اجتماعی، [...]