پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی – گیلبرت (۲۰۰۰)

پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی – گیلبرت (۲۰۰۰)

به منظور سنجش میزان رضایت مشتریان داخلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه و 2 خرده مقیاس خدمات شخصی و صلاحیت فنی می‌باشد که از پژوهش معتبر گیلبرت [...]
پرسشنامه رایگان سنجش جذب مشتریان

پرسشنامه رایگان سنجش جذب مشتریان

به منظور سنجش و ارزیابی جذب مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه می‌باشد و طیف پاسخگویی آن 5 گزینه ای است.
مدیریت ناخشنودی مشتری

مدیریت ناخشنودی مشتری

به منظور بررسی توانایی مدیرت ناخشنودی مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه می‌باشد که از منبع مقیمی و رمضان (1392) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت

به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 45 گویه و دارای ابعاد مشارکت و آموزش کارکنان، تعهد و نگرش مدیر ارشد، رضایت [...]