پرسشنامه مشتری گرایی – لوزانو (۲۰۰۰)

پرسشنامه مشتری گرایی – لوزانو (۲۰۰۰)

مشتری گرایی: نارو واسلاتر (1990) مشتری گرایی را "درک کافی از مشتری هدف در جهت قادرشدن در ایجاد ارزش برتر ومستمر"تعریف نموده اند. به طور مشابهی مشتری گرایی به عنوان"مجموعه ایی ازباورها که به علائق [...]
پرسشنامه بازارگرایی – آلروبی (۲۰۱۳)

پرسشنامه بازارگرایی – آلروبی (۲۰۱۳)

به گفته دراکر (1954) و لویت (1960) بازارگرایی یک عنصر مرکزی از یک فلسفه مدیریت است. اغلب ساختار بازارگرایی در قلب بازاریابی مدرن و موضوع تحقیق بسیاری بوده است. در دهه 1990 این موضوع به عنوان [...]
پرسشنامه مشتری گرایی تاجدینی (۲۰۱۰)

پرسشنامه مشتری گرایی تاجدینی (۲۰۱۰)

به منظور بررسی متغیر مشتری گرایی می توان از پرسشنامه ۹ سوالی مورد استفاده در تحقیق تاجدینی (2010) که بر اساس مقیاس پنج سطحی لیکرت می باشد استفاده کرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی در سال [...]
پرسشنامه سنجش و ارزیابی گرایش به مشتری

پرسشنامه سنجش و ارزیابی گرایش به مشتری

به منظور سنجش و ارزیابی گرایش به مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای گویه می‌باشد که از منبع معتبر لیو و همکاران (2002) استخراج شده‌اند.