پرسشنامه مشغولیت تحصیلی (AES) – تینیو (۲۰۰۹)

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی (AES) – تینیو (۲۰۰۹)

به منظور سنجش مشغولیت تحصیلی دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 102 گویه و سه خرده مقیاس رفتاری، هیجانی و شناختی می‌باشد که از پژوهش معتبر تینیو [...]