پرسشنامه مشکلات رفتاری FPC – هورنر (۱۹۷۴)

پرسشنامه مشکلات رفتاری FPC – هورنر (۱۹۷۴)

مشکلات رفتاری کودکان: رفتارهای گوناگون افراطی، مزمن و انحرافی که گستره آن شامل اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی تا اعمال افسرده گونه و گوشه گیرانه می باشد و بروز آنها به دور از انتظارات مشاهده [...]