پرسشنامه سازگاری با بیماری (بر اساس مدل روی)

پرسشنامه سازگاری با بیماری (بر اساس مدل روی)

براساس الگوی سازگاری Roy، فرد به طور پیوسته در حال تغییر است و ساز و كارهای ذاتی و اكتسابی را برای آمادگی خود در جهت سازگاری با محیط و دنیای متغیر اطرافش به كار میبرد. Roy، عوامل تأثیرگذار بر [...]