پرسشنامه اندازه گیری خستگی – مندوزا (۱۹۹۹)

پرسشنامه اندازه گیری خستگی – مندوزا (۱۹۹۹)

مقیاس خلاصه شده اندازه گیری خستگی توسط Mendoza در سال 1999 برای بررسی خستگی بیماران مبتلا به سرطان طراحی گردید. این پرسشنامه مشتمل بر 10 سؤال است که هر کدام با مقیاسی که از 10-0 شماره گذاری شده [...]