پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست

یكی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن است. عوامل تشكیل دهنده این نیرو، افرادی با احساس هستند كه اگر انگیزش كافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به كار می برند. داشتن [...]
پرسشنامه کمالگرایی هیل

پرسشنامه کمالگرایی هیل

برای ارزیابی کمالگرایی می توان از مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران (2004) استفاده کرد. این مقیاس دارای 59 گویه و 8 خرده مقیاس نظم و سازماندهی، هدفمندی، تلاش برای عالی بودن، معیارهای بالا برای [...]
تست اضطراب زانک

تست اضطراب زانک

تست اضطراب زانک دارای 20 سؤال چهار گزینه ای بوده و بر مبنای نشانگان بدنی- عاطفی اضطراب تهیه شده است. به منظور ساختن این مقیاس از ملاک های تشخیصی استفاده شده که با شایعترین ویژگی های اختلال [...]
پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه

پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه

در پژوهش رجبی (1384) فرم كوتاه پرسشنامه 13 سؤالی افسردگی بك بر اساس تحلیل مؤلفه‎های اصلی بررسی شد و دو عامل عاطفه منفی نسبت به خود و بی‎لذتی مشخص شد. براساس نتایج این پژوهش، فرم كوتاه BDI واجد [...]
پرسشنامه افسردگی بک (BDI) – فرم ۲۱ سوالی

پرسشنامه افسردگی بک (BDI) – فرم ۲۱ سوالی

پرسشنامه افسردگي بك يك پرسشنامه خود ارزيابي 21 ماده اي است كه شدت علايم افسردگي را مي سنجد. هر ماده (نشانه بيماري) بر اساس شدت آن به چهار درجه تقسيم شده و از صفر تا سه نمره ميگيرد. نمره صفر نشان [...]
پرسشنامه رایگان توانایی های شناختی نجاتی (۱۳۹۲)

پرسشنامه رایگان توانایی های شناختی نجاتی (۱۳۹۲)

نجاتی (1392) پرسش نامه توانایی های شناختی را با هدف ارزیابی هفت عامل مجزا (حافظه، توجه انتخابی و کنترل مهاری، تصمیم گیری، برنامه ریزی، توجه پایدار، شناخت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی) طراحی کرد. [...]
فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره ها‎ی یانگ (YSQ-SF)

فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره ها‎ی یانگ (YSQ-SF)

نسخه اصلی پرسشنامه طرح واره ها (YSQ)، توسط یانگ برای اندازه گیری طرحواره های ناسازگار اولیه (1994) ساخته شده است. شكل كوتاه پرسشنامه طرح واره ها‎ی یانگ (YSQ-SF) برای اندازه گیری 15 طرحواره [...]
ارزیابی شکست های شناختی شغلی

ارزیابی شکست های شناختی شغلی

بررسي حوادث نشان مي دهد كه وقوع بيش از 90 درصد حوادث صنعتي به خطاهاي انساني مربوط است. خطاهاي شناختي، خطاهايي با پايه شناختي هستند كه در طي انجام وظيفه اي كه فرد معمولاً قادر است آن را بدون خطا [...]
پرسشنامه رایگان شایستگی مراقبت معنوی (SCCS)

پرسشنامه رایگان شایستگی مراقبت معنوی (SCCS)

این پرسشنامه دارای 27 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارايه مراقبت هاي معنوي از ابعاد مختلف (ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی، تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت [...]