پرسشنامه شیدایی – یانگ و همکاران (۱۹۷۸)

پرسشنامه شیدایی – یانگ و همکاران (۱۹۷۸)

مقیاس درجه بندی مانیای یا شیدایی توسط یانگ و همکاران در سال 1978 ساخته شده و یکی از پر کاربرد ترین مقیاس‌های سنجش نشانگان شیدایی یا مانیا است. این مقیاس دارای 11 گویه بوده و بر اساس اظهارات بیمار [...]