پرسشنامه سنجش و ارزیابی رضایت از قیمت

پرسشنامه سنجش و ارزیابی رضایت از قیمت

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت از قیمت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 28 گویه و دارای ابعاد قابلیت اعتماد، اطمینان به قیمت، شفافیت قیمت، قیمت نسبی، نرخ [...]