پرسشنامه بازخورد خوردن گارنر و گارفینکل (۱۹۷۹)

پرسشنامه بازخورد خوردن گارنر و گارفینکل (۱۹۷۹)

آزمون بازخورد خوردن گارنر و گارفینکل (1979) در سطح وسیعی به عنوان یک ابزار خود سنجش برای بازخوردها و رفتارهای بیمارگونه خوردن به کار می رود. فرم 20 ماده ای این پرسشنامه دارای سه بعد رژیم لاغری، [...]