پرسشنامه موانع مدیریت زنان – فاطمی صدر (۱۳۸۰)

پرسشنامه موانع مدیریت زنان – فاطمی صدر (۱۳۸۰)

به منظور بررسی موانع مدیریت زنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 22 گویه و خرده مقیاس های موانع محیطی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی، موانع مذهبی، سوابق [...]
پرسشنامه بررسی تاثیر تبلیغات سیار بر برند

پرسشنامه بررسی تاثیر تبلیغات سیار بر برند

به منظور بررسی تاثیر تبلیغات سیار بر برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18 گویه و دارای ابعاد استراتژی تعیین برند، خدمات مبتنی بر مکان، امنیت و هزینه ها، [...]