پرسشنامه مختصر شدت درد – کلیلند (۱۹۹۱)

پرسشنامه مختصر شدت درد – کلیلند (۱۹۹۱)

این پرسشنامه توسط کلیلند در سال 1991 برای اندازه گیری شدت درد مزمن در بیماران سرطانی و دیگر بیماران بالینی دچار درد مزمن ساخته شده است. این پرسشنامه از دو بخش اصلی سنجش شدت درد و میزان تداخل در [...]