بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند

بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند

به منظور بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه و دارای ابعاد مؤلفه شناختی وفاداری به برند، مؤلفه عاطفی وفاداری به [...]