پرسشنامه فرهنگ سازمانی – گلاسر و همکاران (۱۹۸۷)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی – گلاسر و همکاران (۱۹۸۷)

فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزشهای مشترک تعریف میشود كه بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان تاثیر می گذارد و می تواند نقطه شروعی برای حركت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار [...]
پرسشنامه آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (۱۹۹۴)

پرسشنامه آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (۱۹۹۴)

اصطلاح فراشناخت براي اولين بار در ادبيات پردازش اطلاعات توسط فلاول (1976) مطرح گرديد كه به اعتقاد وي، فراشناخت شامل توانايي فرد در آگاهي از فرايندهاي شناختي خود و يا پيامدهاي ناشي از اين فرايندها [...]