پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – رضایی (۱۳۹۵)

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – رضایی (۱۳۹۵)

گرایش کارآفرینانه: گرایش کارآفرینانه را گرایش شرکت برای ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصت‌ها تعریف کرده اند (فرناندز میسا، آلگری ، 2014). از نظر [...]
پرسشنامه جو تیمی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه جو تیمی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

جو گروهی عبارت است از تصورات، احساسات و ارزش های کارکنان در محیط کارشان که احساس تعهد نسبت به گروه، حس اعتماد و تعلق، اعتماد به نفس و وفاداری را نیز شامل می شود و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند [...]
پرسشنامه گرایش به کارآفرینی – جوگاراتنام (۲۰۱۷)

پرسشنامه گرایش به کارآفرینی – جوگاراتنام (۲۰۱۷)

گرایش به کارآفرینی به فرآیندهای راهبردی اشاره دارد که سازمان ها را پایه و اساس تصمیمات و اقدامات راهبردی می کند. با استفاده از تحقیقات پیشین استراتژیک و تحقیقات کارآفرینی، مقیاس های برای اندازه [...]
پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار – هیل و جونز (۲۰۱۰)

پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار – هیل و جونز (۲۰۱۰)

نظريه مزيت رقابتي به شكل منظم و منسجم، از آغاز دهه 1960، جهت تبيين اثر محيط بيرون بر راهبرد بنگاه در دانشگاه هاروارد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. براساس اين ديدگاه، بنگاه ها در صنايع يكسان، [...]