مقیاس نگرش به ازدواج (MAS) – براتن و روسن (۱۹۹۸)

مقیاس نگرش به ازدواج (MAS) – براتن و روسن (۱۹۹۸)

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش افراد درباره ازدواج می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 23 گویه و 4 بعد نگرش واقع گرایانه، ایده آل گرایانه، بدبینانه و خوش بینانه [...]