پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی

به منظور بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 15 گویه بوده و دارای ابعاد رضایت از مسیر شغلی، نگرش های مدیریت و حمایت مدیریت [...]