سنجش و ارزیابی نگرش ها در زمینه تبلیغات

سنجش و ارزیابی نگرش ها در زمینه تبلیغات

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش ها در زمینه تبلیغات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر آشیل و یاواس (2005) استخراج شده‌اند.