پرسشنامه سایبرلوفینگ – اسکیو (۲۰۱۲)

پرسشنامه سایبرلوفینگ – اسکیو (۲۰۱۲)

سایبرلوفینگ: عبارت سايبرلوفينگ از دو بخش؛ لوفينگ و سايبر تشكيل شده است. لوفينگ از واژه لوفر نشأت ميگيرد و به شخصي اشاره دارد كه از وقت خود به درستي بهره نبرده و آنرا هدر مي دهد، همچنين واژه سايبر [...]
پرسشنامه پرسه زنی اینترنتی – اسکیو (۲۰۱۲)

پرسشنامه پرسه زنی اینترنتی – اسکیو (۲۰۱۲)

پرسه زنی اینترنتی: عبارت پرسه زنی اینترنتی یا سایبرلوفینگ از دو بخش؛ لوفينگ و سايبر تشكيل شده است. لوفينگ از واژه لوفر نشأت ميگيرد و به شخصي اشاره دارد كه از وقت خود به درستي بهره نبرده و آنرا [...]
پرسشنامه انگیزش شغلی – کریمی (۱۳۹۳)

پرسشنامه انگیزش شغلی – کریمی (۱۳۹۳)

انگیزش شغلی: منظور از انگیزش شغلی، عوامل، شرایط و اوضاع واحوالی است که موجب برانگیختن، جهت دادن وتداوم رفتارفرد به شکل مطلوب در ارتباط با موقعیت های شغلی اش می گردد (نسرین ارشدی، 1389).
پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کانتور و ویسبرگ (2002) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در مورد محیط کار

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در مورد محیط کار

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش کارکنان در مورد محیط کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کانتور و ویسبرگ (2002) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان نسبت به اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان نسبت به اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت منابع انسانی

به منظور بررسی نگرش کارکنان نسبت به اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت منابع انسانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه می‌باشد که از منبع ادگار و گیر [...]
پرسشنامه بررسی نظرات کارکنان درباره عملکرد سازمان در آشنا سازی آنها هنگام ورود به سازمان

پرسشنامه بررسی نظرات کارکنان درباره عملکرد سازمان در آشنا سازی آنها هنگام ورود به سازمان

به منظور بررسی نظرات کارکنان درباره عملکرد سازمان در آشنا سازی آنها هنگام ورود به سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه می‌باشد که از منبع معتبر [...]