پرسشنامه عدالت اجتماعی – راسینسکی (۱۹۸۷)

پرسشنامه عدالت اجتماعی – راسینسکی (۱۹۸۷)

به منظور سنجش عدالت اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و 4 بعد فردگرایی اقتصادی، برابری، انصاف و نیاز می‌باشد که از پژوهش معتبر راسینسکی [...]