پرسشنامه ارزیابی بازار محوری

پرسشنامه ارزیابی بازار محوری

بازار محوری یكی از اجزای فرهنگ سازمانی است كه رفتارهای مورد انتظار برای خلق ارزش برتر برای مشتریان را به صورت اثربخش و كارا ایجاد می نماید. با اتخاذ یك رویكرد فرهنگی نسبت به بازارمحوری از سه جزء [...]