پرسشنامه هوش هیجانی – رحیم و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه هوش هیجانی – رحیم و همکاران (۲۰۰۲)

هوش هیجانی: بیانگر نوعی از فرایند اطلاعات هیجانی که شامل ارزیابی مناسب احساسات خود و دیگران و بیان و تطبیق مناسب احساسات است(حضرتی، 2013). يك هوش غير شناختي است كه از نظر تاريخي، ريشه در مفهوم [...]
پرسشنامه هوش هیجانی – رحمان و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه هوش هیجانی – رحمان و همکاران (۲۰۱۲)

هوش هیجانی: بیانگر نوعی از فرایند اطلاعات هیجانی که شامل ارزیابی مناسب احساسات خود و دیگران و بیان و تطبیق مناسب احساسات است (حضرتی، 2013). يك هوش غير شناختي است كه از نظر تاريخي، ريشه در مفهوم [...]
پرسشنامه سنجش و ارزیابی هوش عاطفی

پرسشنامه سنجش و ارزیابی هوش عاطفی

به منظور بررسی ابعاد پنج گانه هوش عاطفی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه و دارای ابعاد خودآگاهی، مدیریت بر عواطف، همدردی و مهاجرت اجتماعی می‌باشد که [...]
پرسشنامه بررسی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در رستوران های ارائه دهنده غذاهای آماده

پرسشنامه بررسی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در رستوران های ارائه دهنده غذاهای آماده

به منظور بررسی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در رستوران هایی که غذاهای آماده ارائه می کنند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و دارای ابعاد ارزش [...]