پرسشنامه جو تیمی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه جو تیمی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

جو گروهی عبارت است از تصورات، احساسات و ارزش های کارکنان در محیط کارشان که احساس تعهد نسبت به گروه، حس اعتماد و تعلق، اعتماد به نفس و وفاداری را نیز شامل می شود و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند [...]
پرسشنامه رایگان مقیاس انگیزه تأیید (AMS)

پرسشنامه رایگان مقیاس انگیزه تأیید (AMS)

به منظور سنجش انگیزه تأیید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 72 گویه و ابعاد رفتار هنجاری، همرنگی اجتماعی، خود نمایی مثبت، حالت دفاعی داشتن، وابستگی، پاسخ [...]
پرسشنامه وابستگی متقابل فیشر و اسپن (۱۹۹۰)

پرسشنامه وابستگی متقابل فیشر و اسپن (۱۹۹۰)

به منظور اندازه گیری وابستگی متقابل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر فیشر و اسپن (1990) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

به منظور بررسی روابط واردکنندگان با صادرکنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه و دارای ابعاد تعهد، رضایت، همکاری، وابستگی و اعتماد می‌باشد که از [...]