فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو-۲۴ HEXACO-24

فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو-۲۴ HEXACO-24

به منظور سنجش ویژگی های شخصیتی افراد می توان از فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 24 گویه و ابعاد صداقت-تواضع، تهییچ پذیری، برونگرایی، خوشایندی، وظیفه شناسی و [...]
پرسشنامه مسئولیت پذیری – گلن و نلسون (۱۹۹۸)

پرسشنامه مسئولیت پذیری – گلن و نلسون (۱۹۹۸)

مسئولیت پذیری احساس عملی در بکارگیری توانایی ها و انجام کوشش ها در تطابق و سازگاری با مردم است که عدم پذیرش آن، قانون شکنی و نپذیرفتن مسئولیت های اجتماعی تلقی میگردد (گلن و نلسون، 1988). بر اساس [...]
پرسشنامه رایگان رفتارهای فرانقشی – ارگان (۱۹۸۸)

پرسشنامه رایگان رفتارهای فرانقشی – ارگان (۱۹۸۸)

رفتارهای فرانقشی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود، ولی اثربخشی کلی سازمان را افزایش می دهد و برای عملکرد، [...]
پرسشنامه شخصیت برند آمبروز

پرسشنامه شخصیت برند آمبروز

به منظور ارزیابی شخصیت برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و ابعاد مهربانی، خلاقیت، زیبایی و فریبندگی، فرازجویی، درونگرایی، گمراه کنندگی، پیشتازی، [...]
پرسشنامه حالت های مثبت روان شناختی

پرسشنامه حالت های مثبت روان شناختی

به منظور بررسی حالت های مثبت روان شناختی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه توسط رجایی، خوی نژاد، نسائی (1391)، تهیه و تدوین گردیده است که شامل 96 سؤال بوده و در [...]